Algemene Voorwaarden

Kan ik meedoen met meerdere teams of kunnen andere teams uit mijn club deelnemen?
Zolang wij nog vrije plaatsen hebben, zouden wij erg blij zijn als u van ons speciale toernooi een laatste uitstap voor de hele club zou maken. Natuurlijk kunt u contact opnemen met uw coach collega's en deze informatie aan hen doorgeven.
 
Is er een vaste sluitingsdatum voor de aanmelding?
Er is geen vaste termijn, maar het is raadzaam zo vroeg mogelijk met de planning te beginnen omdat vele toernooien snel volgeboekt zijn. Wij reserven u graag een plaats voor u..
 
Is er een maximum aantal spelers?
U kunt zoveel spelers als u wilt meenemen. Het zou jammer zijn, als iemand bij deze unieke toernooi thuis moet blijven.
 
Kunnen ouders/begeleidende personen meekomen?
Ouders of broers en zussen kunnen met u naar het toernooi komen – met de juiste fanclub is het toernooi nog leuker. Natuurlijk brengen wij u allen in dezelfde accommodatie onder, zodat u het toernooi samen kunt ervaren.
 
Moeten wij ons om Maaltijden denken?
Wij hebben dit ook voor u georganiseerd. Ontbijt en diner zijn meestal inbegrepen in de prijs en tijdens de lunch is er bij de speelvelden iets te kopen tegen redelijke prijzen.
 
Reizen & mobiliteit ter plaatse
Reizen is niet inbegrepen in de prijs. Wij raden ook aan mobiel te zijn omdat geen pendeldienst voor de route van het hotel naar de sportvoorziening beschikbaar is.
 

Is het mogelijk om deel te nemen zonder accommodatie?
Nee, dit is niet mogelijk.Een deelname is alleen in het totaalpakket mogelijk, want het toernooi Team Exit is bedoeld, en het maakt deel uit van het feit dat het team is ook overnachten, en bij Proftoernooien is ook een minimaal 20/24 personen hotelafname.

 

 • Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toernooien van Dutch Soccer Tournaments
 • Aanmeld/organisatiekosten
  Aanmeldingen dienen te geschieden via het aanmeldformulier, die u van ons via e mail krijgt.
 • Na aanmelding ontvangt u een originele rekening van Dutch Soccer Tournaments, naar het desbetreffend toernooi.
 • Deze rekening dient u binnen veertien dagen te voldoen, tenzij dat het anders in de factuur geschreven staat.
 • Hebt u voldaan aan de betaling, wordt uw team(s) bijgeschreven aan dit toernooi, en bent u zeker van deelname. Niet voldaan wordt uw melding uit de administratie verwijderd, en vervalt
 • Uw melding. Let op aanmeld/organisatie kosten zijn niet restitueerbaar.
 • Betalingen
  Bij aanmelding voor zowel het toernooi, en of onderkomen, dient u aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
 • Bij niet nakomen van betaalverplichtingen houd Dutch Soccer Tournaments zich het recht voor, de overeenkomst betreft accommodatie, inschrijfkosten, en /of annuleringskosten in rekening te brengen.
 • Annuleringen
  Let op, bij alle prijzen betreffende de accommodaties (Hostels, Hotels en Vakantieparken) is geen annulerings / reisverzekering inbegrepen, hiervoor dient u zelf zorg te dragen.
 • Boekt u via ons een accommodatie,  dan zijn de annuleringsregels van de desbetreffende organisatie of accommodatie van toepassing. Annuleren is alleen mogelijk voor het toernooi daarna, en dan ben je je geld kwijt. Bij proftoernooien in Duitsland geven ze geen geld terug ! U kunt wel naar een ander prof toernooi in Duitsland dat jaar of het volgend jaar.
 • Huisregels en borg
  De Accommodatie wat u via ons boekt, zijn accommodatie regels van toepassing.
 • Hieraan dient u zich ter alle tijden aan te houden, accommodatie regels deze krijgt u van ons 3 weken voor het toernooi samen met de accommodatie gegevens.
 • Sommige verblijven vragen een borg, deze dient u ter plaatse te voldoen, bij aankomst, tenzij anders wordt vermeld door ons.
 • Foto/Film media
  U gaat ermee akkoord, dat foto’s en filmopnames, die tijdens het toernooi genomen worden, gebruikt kunnen worden voor publicatie/marketing voor het desbetreffende toernooi en Dutch Soccer Tournaments.
 • Aansprakelijkheid
  Zorg ervoor dat u zeker weet dat alle spelers van uw team zijn verzekerd op en langs de velden en in verblijven.
 • Dutch Soccer Tournaments neemt geen enkel verantwoordelijkheid inzake blessures, ziektes, diefstal of beschadigingen van eigendommen en/of personen.
 • Dutch Soccer Tournaments is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor financiële schade welke kan ontstaan zijn door oorlog, stakingen, wegblokkades, of andere acties van de (lokale) autoriteiten, en/of gewelddadige acties van personen.
 • Gaat het toernooi door bovengenoemde niet door dan gaan alle teams door naar het jaar daarop.
 • Uitsluiting van deelneming
  Vernielingen of gewelddadige handelingen zullen worden gemeld aan de politie. Dutch Soccer Tournaments zal geweld tegen personen of goederen waar enig letsel of schade uit voortvloeit melden bij de politie en (laten) verhalen bij de veroorzaker van het geweld.
 • Indien de veroorzaker hiervan een speler of begeleider van een deelnemend team is zal dit team indien nodig uitgesloten worden van verdere deelname van het toernooi.
 • Indien de veroorzaker hiervan een supporter/ouder is van een deelnemend team wordt deze persoon de verdere toegang, tot het betreffende sportpark waar het incident zich heeft afgespeeld, ontzegd en verwijderd, eventueel met behulp van de politie.
 • Drank/Eten
  Het is verboden voor de deelnemers/toeschouwers, om zelf alcoholische dranken mee te brengen naar het sportpark, en eigen eten/drank te nuttigen op de daarvoor (overdekte) terrassen van het sportpark. Onder de 18 jaar geen alcohol.

Tournament conditions

Terms and Conditions
1 The general terms and conditions apply to all tournaments of Dutch Soccer Tournaments
Registration / organization costs
2 Registrations must be made via the registration form, which you will receive from us by email.
3 After registration you will receive an original invoice from Dutch Soccer Tournaments, to the relevant tournament.
4 You must pay this bill within fourteen days, unless otherwise stated in the invoice.
5 Once you have completed the payment, your team (s) will be credited to this tournament, and you are assured of participation. Not fulfilled, your registration will be removed from the administration and will expire
6 You sign up. Please note registration / organization costs are non-refundable.
Payments
7 When registering for both the tournament and / or accommodation, you must meet the payment obligations.
8 In case of non-fulfillment of payment obligations, Dutch Soccer Tournaments reserves the right to charge the agreement regarding accommodation, registration costs and / or cancellation costs.
Cancellations
9 Please note, all prices regarding the accommodations (Hostels, Hotels and Holiday parks) do not include cancellation / travel insurance, you must take care of this yourself.
10 If you book an accommodation through us, the cancellation rules of the relevant organization or accommodation apply.Cancellation is only possible before the tournament after that, and then you will lose your money. At professional tournaments in Germany they do not refund money! You can go to another Pro tournament in Germany that year or the next year.
11 The Accommodation you book through us, accommodation rules apply.
12 You must adhere to this at all times, accommodation rules you will receive from us 3 weeks before the tournament together with the accommodation details.
13 Some accommodations require a deposit, which must be paid on the spot, upon arrival, unless stated otherwise by us.
Program
Photo / Film media
14 You agree that photos and film recordings taken during the tournament may be used for publication / marketing for the relevant tournament and Dutch Soccer Tournaments.
Liability
15 Make sure that all players on your team are insured on and along the pitches and in their accommodation.
16 Dutch Soccer Tournaments does not take any responsibility for injuries, illnesses, theft or damage to property and / or persons.
17 Dutch Soccer Tournaments is in no way responsible for financial damage that may be caused by war, strikes, roadblocks, or other actions by the (local) authorities, and / or violent actions by persons.
18 If the tournament does not take place because of the above, all teams will continue to the following year. (See rule 17) And for tour operators, it can also be for other teams if that is the issue.
Exclusion from Participation
19 Destruction or violent acts will be reported to the police. Dutch Soccer Tournaments will report violence against persons or goods resulting in any injury or damage to the police and (have them) recovered from the perpetrator of the violence.
20If the cause of this is a player or supervisor of a participating team, this team will be excluded from further participation in the tournament if necessary.
21 If the perpetrator is a supporter / parent of a participating team, this person will be denied and removed further access to the relevant sports park where the incident took place, possibly with the help of the police.
22 It is forbidden for the participants / spectators to bring their own alcoholic drinks to the sports park, and to consume their own food / drinks on the (covered) terraces of the sports park. No alcohol under the age of 18.

Geschäftsbedingungen

Geschäftsbedingungen
1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle  von Dutch Soccer Tournaments
Registrierungs- / Organisationskosten
2 Anmeldungen müssen über das Anmeldeformular erfolgen, das Sie von uns per E-Mail erhalten.
3 Nach der Registrierung erhalten Sie eine Originalrechnung von Dutch Soccer Tournaments zum jeweiligen Turnier.
4 Sie müssen diese Rechnung innerhalb von vierzehn Tagen bezahlen, sofern in der Rechnung nichts anderes angegeben ist.
5 Sobald Sie die Zahlung abgeschlossen haben, werden Ihre Teams diesem Turnier gutgeschrieben und Sie können sicher sein, dass Sie teilnehmen. Wird dies nicht erfüllt, wird Ihre Registrierung aus der Verwaltung entfernt und läuft ab
6 Sie melden sich an. Bitte beachten Sie, dass Registrierungs- / Organisationskosten nicht erstattungsfähig sind.
Zahlungen
7 Wenn Sie sich sowohl für das Turnier als auch für die Unterkunft anmelden, müssen Sie die Zahlungsverpflichtungen erfüllen.
8 Bei Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtungen behält sich Dutch Soccer Tournaments das Recht vor, die Vereinbarung über Unterkunfts-, Registrierungs- und / oder Stornierungskosten in Rechnung zu stellen.
Stornierungen
9 Bitte beachten Sie, dass alle Preise für die Unterkünfte (Hostels, Hotels und Ferienparks) keine Stornierungs- / Reiseversicherung enthalten. Sie müssen sich selbst darum kümmern.
10 Wenn Sie über uns eine Unterkunft buchen, gelten die Stornoregeln der jeweiligen Organisation bzw. Unterkunft. Bei professionellen Turnieren in Deutschland wird kein Geld zurückerstattet! Sie können jedoch in diesem oder im folgenden Jahr zu einem anderen Pro-Turnier in Deutschland gehen.
11 Für die Unterkunft, die Sie über uns buchen, gelten die Unterkunftsregeln.
12 Sie müssen sich jederzeit an die Unterkunftsregeln halten, die Sie 3 Wochen vor dem Turnier von uns erhalten, zusammen mit den Angaben zur Unterkunft.
13 Einige Unterkünfte erfordern eine Anzahlung, die bei der Ankunft vor Ort zu leisten ist, sofern von uns nicht anders angegeben.
Programm
Foto- / Filmmedien
14 Sie erklären sich damit einverstanden, dass während des Turniers aufgenommene Fotos und Filmaufnahmen für die Veröffentlichung / Vermarktung des jeweiligen Turniers und der niederländischen Fußballturniere verwendet werden dürfen.
Haftung
15 Stellen Sie sicher, dass alle Spieler Ihres Teams auf und entlang der Spielfelder und in ihrer Unterkunft versichert sind.
16 Dutch Soccer Tournaments übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen, Krankheiten, Diebstahl oder Schäden an Eigentum und / oder Personen.
17 Niederländische Fußballturniere sind in keiner Weise für finanzielle Schäden verantwortlich, die durch Krieg, Streiks, Straßensperren oder andere Aktionen der (lokalen) Behörden und / oder gewalttätige Aktionen von Personen verursacht werden können.
18 Wenn das Turnier aus den oben genannten Gründen nicht stattfindet, werden alle Teams bis zum nächsten Jahr fortgesetzt. (Siehe Regel 17) Und für Reiseveranstalter kann es auch für andere Teams sein, wenn dies das Problem ist.
Ausschluss von der Teilnahme
19 Zerstörungen oder Gewalttaten werden der Polizei gemeldet. Niederländische Fußballturniere melden Gewalt gegen Personen oder Güter, die zu Verletzungen oder Schäden bei der Polizei führen, und lassen sie vom Täter der Gewalt erholen.
20 Wenn der Grund dafür ein Spieler oder Supervisor eines teilnehmenden Teams ist, wird dieses Team bei Bedarf von der weiteren Teilnahme am Turnier ausgeschlossen.
21 Wenn der Täter ein Unterstützer / Elternteil eines teilnehmenden Teams ist, wird dieser Person der weitere Zugang zum betreffenden Sportpark, in dem sich der Vorfall ereignet hat, verweigert, möglicherweise mithilfe der Polizei.
Trinken / Essen
22 Den Teilnehmern / Zuschauern ist es verboten, ihre eigenen alkoholischen Getränke in den Sportpark zu bringen und ihre eigenen Speisen / Getränke auf den (überdachten) Terrassen des Sportparks zu konsumieren. Kein Alkohol unter 18 Jahren.

Termes et conditions

Termes et conditions
Puis-je rejoindre plusieurs équipes ou d'autres équipes de mon club peuvent-elles rejoindre ?
Tant qu'il nous reste des places libres, nous serions très heureux que vous fassiez de notre tournoi spécial une dernière sortie pour tout le club. Vous pouvez bien entendu contacter vos collègues coachs et leur transmettre ces informations.
 
Y a-t-il une date de clôture fixe pour les inscriptions ?
Il n'y a pas de calendrier défini, mais il est conseillé de commencer à planifier le plus tôt possible car de nombreux tournois se remplissent rapidement. Nous sommes heureux de vous réserver une place..
 
Y a-t-il un nombre maximum de joueurs ?
Vous pouvez amener autant de joueurs que vous le souhaitez. Ce serait dommage si quelqu'un devait rester à la maison avec ce tournoi unique.
 
Les parents/accompagnants peuvent-ils venir ?
Les parents ou les frères et sœurs peuvent venir avec vous au tournoi – avec le bon fan club, le tournoi est encore plus amusant. Bien entendu, nous vous accueillerons tous dans le même logement, afin que vous puissiez vivre le tournoi ensemble.
 
Doit-on penser aux repas ?
Nous avons également organisé cela pour vous. Le petit-déjeuner et le dîner sont généralement inclus dans le prix et pendant le déjeuner, il y a quelque chose à acheter sur les terrains de jeux à des prix raisonnables.
 
Déplacements & mobilité sur place
Les déplacements ne sont pas inclus dans le prix. Nous vous recommandons également d'être mobile car aucune navette n'est disponible pour le trajet de l'hôtel au complexe sportif.

Est-il possible de participer sans hébergement ?
Non, ce n'est pas possible. La participation n'est possible que dans le package total, car le tournoi Team Exit est prévu, et cela fait partie du fait que l'équipe passe également la nuit, et dans les tournois Pro, il y a aussi un minimum de 20 /24 personnes achat hôtel.

    Général
    Les termes et conditions s'appliquent à tous les tournois des tournois de football néerlandais
    Frais d'inscription/d'organisation
    Les inscriptions doivent se faire via le formulaire d'inscription, que vous recevrez de notre part par e-mail.
    Après l'inscription, vous recevrez une facture originale de Dutch Soccer Tournaments, pour le tournoi concerné.
    Vous devez payer cette facture dans les quatorze jours, sauf indication contraire sur la facture.
    Si vous avez effectué le paiement, votre (vos) équipe(s) sera créditée à ce tournoi, et vous êtes sûr de votre participation. Si vous ne vous conformez pas, votre rapport sera retiré de l'administration et expirera
    Votre notification. Veuillez noter que les frais d'inscription/d'organisation ne sont pas remboursables.
    Paiements
    Lors de l'inscription à la fois au tournoi et/ou à l'hébergement, vous devez respecter les obligations de paiement.
    En cas de non-respect des obligations de paiement, Dutch Soccer Tournaments se réserve le droit de facturer l'accord concernant l'hébergement, les frais d'inscription et/ou les frais d'annulation.
    Annulations
    Veuillez noter que tous les prix concernant les hébergements (auberges, hôtels et parcs de vacances) n'incluent pas l'assurance annulation / voyage, vous devez vous en occuper vous-même.
    Si vous réservez un hébergement par notre intermédiaire, les règles d'annulation de l'organisation ou de l'hébergement concerné s'appliquent. L'annulation n'est possible que pour le tournoi après cela, et vous perdez alors votre argent. Lors des tournois professionnels en Allemagne, ils ne remboursent pas d'argent ! Vous pouvez cependant participer à un autre tournoi professionnel en Allemagne cette année-là ou l'année suivante.
    Règlement intérieur et caution
    L'hébergement que vous réservez par notre intermédiaire, les règles d'hébergement s'appliquent.
    Vous devez respecter cela à tout moment, les règles d'hébergement que vous recevrez de nous 3 semaines avant le tournoi ainsi que les détails de l'hébergement.
    Certains séjours nécessitent une caution, que vous devrez régler sur place, à votre arrivée, sauf mention contraire de notre part.
    Support photo/film
    Vous acceptez que les photos et les enregistrements de films pris pendant le tournoi puissent être utilisés à des fins de publication/marketing pour le tournoi concerné et les tournois de football néerlandais.
    Responsabilité
    Assurez-vous que tous les joueurs de votre équipe sont assurés sur et autour des terrains et dans les résidences.
    Dutch Soccer Tournaments n'assume aucune responsabilité pour les blessures, les maladies, le vol ou les dommages aux biens et/ou aux personnes.
    Dutch Soccer Tournaments n'est en aucun cas responsable des dommages financiers pouvant être causés par la guerre, les grèves, les barrages routiers ou d'autres actions des autorités (locales) et/ou les actions violentes des personnes.
    Si le tournoi est annulé en raison de ce qui précède, toutes les équipes continueront l'année suivante.

Exclusion de participation
Les actes de vandalisme ou de violence seront signalés à la police. Les tournois de football néerlandais signaleront à la police les violences contre les personnes ou les biens dont résultent des blessures ou des dommages et (doivent) récupérer de l'auteur de la violence.
Si la cause en est un joueur ou un superviseur d'une équipe participante, cette équipe sera exclue de toute autre participation au tournoi si nécessaire.
Si la cause en est un supporter/parent d'une équipe participante, cette personne se verra refuser l'accès au parc sportif concerné où l'incident a eu lieu et sera retirée, éventuellement avec l'aide de la police.
Boisson/nourriture
Il est interdit aux participants/spectateurs d'apporter leurs propres boissons alcoolisées au parc des sports, et de consommer leurs propres aliments/boissons sur les terrasses (couvertes) du parc des sports. Pas d'alcool en dessous de 18 ans.

Contact

Dutch Soccer Tournaments

Albert Cuypstraat 34

2902GC Capelle aan den IJssel

Holland

dutchsoccertournaments@gmail.com

+31102542630

+31618435781

Copyright ©  2022. All Rights Reserved.