Voorwaarden toernooien

Kan ik meedoen met meerdere teams of kunnen andere teams uit mijn club deelnemen?
Zolang wij nog vrije plaatsen hebben, zouden wij erg blij zijn als u van ons speciale toernooi een laatste uitstap voor de hele club zou maken. Natuurlijk kunt u contact opnemen met uw coach collega's en deze informatie aan hen doorgeven.
 
Is er een vaste sluitingsdatum voor de aanmelding?
Er is geen vaste termijn, maar het is raadzaam zo vroeg mogelijk met de planning te beginnen omdat vele toernooien snel volgeboekt zijn. Wij reserven u graag een plaats voor u..
 
Is er een maximum aantal spelers?
U kunt zoveel spelers als u wilt meenemen. Het zou jammer zijn, als iemand bij deze unieke toernooi thuis moet blijven.
 
Kunnen ouders/begeleidende personen meekomen?
Ouders of broers en zussen kunnen met u naar het toernooi komen – met de juiste fanclub is het toernooi nog leuker. Natuurlijk brengen wij u allen in dezelfde accommodatie onder, zodat u het toernooi samen kunt ervaren.
 
Moeten wij ons om Maaltijden denken?
Wij hebben dit ook voor u georganiseerd. Ontbijt en diner zijn meestal inbegrepen in de prijs en tijdens de lunch is er bij de speelvelden iets te kopen tegen redelijke prijzen.
 
Reizen & mobiliteit ter plaatse
Reizen is niet inbegrepen in de prijs. Wij raden ook aan mobiel te zijn omdat geen pendeldienst voor de route van het hotel naar de sportvoorziening beschikbaar is.
 

Is het mogelijk om deel te nemen zonder accommodatie?

Is het mogelijk om deel te nemen zonder accommodatie?
Nee, dit is niet mogelijk.Een deelname is alleen in het totaalpakket mogelijk, want het toernooi Team Exit is bedoeld, en het maakt deel uit van het feit dat het team is ook overnachten, en bij Proftoernooien is ook een minimaal 20/24 personen hotel afname.
Cancel bij proftoernooien in Duitsland 10 weken voor het toernooi daarna bent u uw geld kwijt. Dutch Soccer Tournaments is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ļ¬nanciële schade welke kan ontstaan zijn door oorlog, stakingen, wegblokkades, of andere acties van de (lokale) autoriteiten, en/of gewelddadige acties van personen. Als het toernooi door omstandigheden niet door (lokale) autoriteiten kan gaan, gaan alle teams door naar volgend jaar.

Verzekering:

Zorg ervoor dat u zeker weet dat alle spelers van uw team verzekerd zijn op en langs de velden en in onze accommodaties en een goede reisverzekering en annulieringsverzekering heeft.

De organisatie / Dutch Soccer Tournaments neemt geen enkel verantwoordelijkheid inzake blessures, ziektes, diefstal of beschadigingen van eigendommen en/of personen.

De organisatie / Dutch Soccer Tournaments is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor Financiële schade welke kan ontstaan zijn door oorlog, stakingen, wegblokkades, andere acties van de (lokale) autoriteiten, en/of gewelddadige acties van personen, waardoor het toernooi niet doorgang kan vinden.

Tournament conditions

Can I join multiple teams or can other teams from my club participate?
As long as we have free seats, we would be very happy if you made our special tournament a last trip for the entire club. Of course you can contact your coach colleagues and pass this information on to them.
 
Is there a fixed closing date for registration?
There is no fixed deadline, but it is advisable to start planning as early as possible because many tournaments are fully booked quickly. We are happy to reserve a place for you ..
 
Is there a maximum number of players?
You can take as many players as you want. It would be a shame if someone had to stay home at this unique tournament.
 
Can parents / accompanying persons come along?
Parents or brothers and sisters can come to the tournament with you - with the right fan club, the tournament is even more fun. Of course we will all accommodate you in the same accommodation so that you can experience the tournament together.
 
Do we have to think about meals?
We have also organized this for you. Breakfast and dinner are usually included in the price and during lunch there is something to buy at the playing fields at reasonable prices.
 
Travel & mobility on site
Travel is not included in the price. We also recommend being mobile because no shuttle service is available for the route from the hotel to the sports facility.
 

Is it possible to participate without accommodation?

No, this is not possible. Participation is only possible in the total package, because the tournament is
Team Exit is intended and it is part of the fact that the team is also staying overnight, and by Pro tournaments is also a minimum 20 person hotel decrease.
Cancel at pro tournament in Germany 10 weeks before the tournament after that you have lost your money. If the tournament is canceled due to war, strikes, roadblocks, other actions of the (local) authorities, and / or violent actions of persons or the weather where the tournament can not take place. Teams that booked accommodation by us will go to next year because the accommodation can't give money back.

Make sure that all players of your team are insured on and along the fields and in our accommodations and have a good travel insurance and cancellation insurance.

The organization / Dutch Soccer Tournaments does not take any responsibility with regard to injuries, illnesses, theft or damage to property and / or persons.

The organization / Dutch Soccer Tournaments is in no way responsible for financial damage that may have been caused by war, strikes, roadblocks, other actions by the (local) authorities, and / or violent actions by persons, as a result of which the tournament cannot take place.

Copyright ©  2020. All Rights Reserved.